Conceptvisie Binnenstad

Tessa de Leede 30-11-2020

Je kon jouw mening over de conceptvisie binnenstad. Reageren kon tot en met 17 januari 2021.

Er is volop meegedacht over de visie binnenstad. Hier is een participatieverslag van gemaakt. Het volledige verslag is op te vragen via het mailadres voorzitter@ondernemersfondsbreda.nl. Een korte samenvatting met conclusies en aanbevelingen kun je hier lezen.  

Tijdens het participatietraject is positief gereageerd op de ambitie om de binnenstad van Breda de meest gastvrije van Nederland te maken. Het hoofdthema ‘gastvrijheid’ landt goed bij de deelnemers. Wel verschilt de interpretatie van wat gastvrij is bij de deelnemers. Vanuit dit participatieproces hebben we de volgende aanbevelingen voor het uitvoeringstraject: 

  • Neem toegankelijkheid mee als onderdeel van de visie, 
  • en benoem concreter hoe de binnenstad gastvrij is voor haar bewonersgroepen en bezoekers en hoe dit zich verhoudt tot het toekomstig autogebruik in de binnenstad. 

In dit participatietraject merkten we dat de vijf pijlers (1. De basis op orde (schoon, heel en veilig), 2. Gastvrij, groen en grenzeloos, 3. Verbindingen leggen, 4. Respect voor het verleden en de tradities en 5. Oog voor de toekomst) in lijn zijn met wat er aan kansen, zorgen, acties en hulp leeft in de binnenstad. Wel is er een aantal concrete aanvullingen en/of bedenkingen naar voren gekomen, namelijk: 

  • Is het wenselijk om een autoluwe binnenstad te realiseren? Blijf hierover in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen; 
  • Vergeet niet om ook te kijken naar kansen en zorgen van bewoners, in plaats van teveel te focussen op bezoekers;
  • Maak ‘gastvrijheid’ een uitdaging voor iedereen!
  • Cultuur krijgt te weinig aandacht in Breda. Koppel de kansen in deze sector aan de talenten van de stad door werkgelegenheid te creëren voor studenten. Op basis van het participatieproces, hebben we vanuit Kickstad enkele aanbevelingen voor het vervolg: 
  • Vindbaarheid van informatie over het proces, stand van zaken etc. is erg belangrijk. Wij bevelen aan om alle informatie nu en in de uitvoeringsfase op één laagdrempelig toegankelijke plek (bijvoorbeeld een website) te bundelen;
  • Blijf voldoende aandacht besteden aan de communicatie voorafgaand aan ieder participatietraject en richt hier de middelen voor in. Op die manier borg je dat een representatieve groep input geeft. Zorg hierbij dat elke groep weet waar haar/zijn mening over gevraagd wordt, wat hiermee gedaan wordt en ‘what’s in it for them’;
  • Peil voorafgaand aan een participatietraject op welke manier welke betrokkenen willen participeren. Geef ze hierin meerdere opties. Uit dit traject is gebleken dat veel betrokkenen de voorkeur geven aan een mix van on- en offline. De pandemie is echter nog niet over. Dat betekent dat naast de zorgen die ondernemers hier over hebben, bijeenkomsten voorlopig nog online dienen plaats te vinden. Houd deze bijeenkomsten laagdrempelig en zorg dat er voor deelnemers ook ‘iets te halen’ valt;
  • De binnenstadsvisie kijkt vooruit naar 2030. Het is belangrijk om het vervolgproces zowel te richten op het behalen van quick wins als het bewaken van de lange termijn doelen.

Het participatieverslag en de conceptvisie vormen integraal input voor de op te stellen omgevingsvisie voor Breda. Daarnaast zijn beide de basis voor het vorm te geven uitvoeringstraject dat vanaf april 2021 per sfeergebied zal worden opgepakt. Het streven is om voor dit uitvoeringstraject in februari / maart 2021 een convenant op te stellen tussen de drie opdrachtgevers, dat de basis vormt voor een driejarige samenwerking rondom de uitvoering van de visie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de mailinglist.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen