Vervangen riolering en aanleg drainage IJpelaar (Fase III)

Plan Breda 26-05-2021

De gemeente gaat werkzaamheden uitvoeren in verschillende straten in de wijk IJpelaar. Het betreft: De Hamstraat, Sterkenburgstraat, Moersbergenstraat, Zwijnsbergenstraat, Lunenburgstraat, Duurstedestraat, Rechterenstraat, Oldengaardestraat en Doorwerthstraat.

De straten gaan om beurten op de schop voor werkzaamheden aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. 
De werkzaamheden gaan van start in juni 2021 en zijn naar verwachting eind 2022 afgerond.

Riolering en grondwaterstand

In de wijk IJpelaar bestaat op dit moment een hoge grondwaterstand. Deze hoge grondwaterstand is het gevolg van de lage ligging van de wijk IJpelaar en een aantal slecht doorlatende lagen in de bodem. Omdat uit rioolinspecties van de gemeente naar voren is gekomen dat op een aantal plaatsen groot onderhoud aan de riolering noodzakelijk is, is besloten om gelijktijdig de grondwateroverlast op openbaar gebied aan te pakken. Het doel van de werkzaamheden is hierbij om de grondwaterstand in het openbaar gebied (van perceelgrens tot perceelgrens) te verlagen tot 0,8 meter onder het straatniveau.

Aansluiten op het gemeentelijke drainagestelsel

Ook is het voor particulieren mogelijk om ter hoogte van de brandgangen aan te sluiten op de gemeentelijke drainage. De aanlegkosten vanaf de erfgrens, zijn voor rekening van de eigenaren. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze hier tijdens het werk, of later op aan willen sluiten. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele grondwaterproblemen op eigen terrein. Heeft u vragen over de aansluiting op het gemeentelijk drainagestelsel, dan kunt u die mailen naar waterloket@breda.nl.

Werk Fase III

Om het werk uit te voeren, wordt de bestrating van perceelgrens tot perceelgrens open gemaakt. De aannemer graaft een sleuf, verwijdert de oude riolering en brengt het nieuwe riool aan. Daarnaast komt er in de lengterichting van de straat een drainageleiding. Om de sleuf te kunnen graven en ’in den droge’ te kunnen werken, brengt de aannemer een pomp aan om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Wanneer het nieuwe riool en de nieuwe drainageleiding zijn aangelegd wordt de sleuf aangevuld en wordt de constructie van de rijbaan, de parkeervakken en het trottoir opnieuw aangebracht met nieuwe materialen. Daarnaast worden er nieuwe lichtmasten geplaatst en waar nodig wordt het straatmeubilair vervangen.

De aannemer informeert u te zijner tijd voorafgaand aan de opdracht voor uw straat met een brief. Hierin staan ook de betrokken contactpersonen.

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf juni 2021 tot december 2022. De exacte fasering moet nog worden bepaald en gebeurt in overleg met de civiele aannemer. Vindt het werk voor uw deur plaats, dan is uw woning niet met de auto bereikbaar. Uw woning is wel altijd te voet te bereiken.
  • Tijdens de werkzaamheden is er minder parkeergelegenheid. Het verzoek is om niet op de groenstroken te parkeren en/of dicht bij bomen. Bij het parkeren dicht bij de bomen wordt de grond verdicht, waardoor de wortels te weinig water krijgen. Dit is niet gelijk zichtbaar, maar wel over een langere periode.
  • Tijdens het werk blijft gebruik van het toilet mogelijk.
  • Huisafval kunt u op de gebruikelijke manier aanbieden. De aannemer zet de container op een centrale plaats en zet deze ook weer terug bij uw woning.

Ontwerp Fase III

De 3 presentatietekeningen tonen de nieuwe situatie van de deelplannen. De ingekleurde vakken geven aan waar de werkzaamheden plaats vinden. 

  • De presentatietekening van ‘deelplan 05’ (ontwerp A) heeft betrekking op de De Hamstraat, Sterkenburgstraat en Moersbergenstraat.
  • De presentatietekening van ‘deelplan 08’ (ontwerp B) heeft betrekking op de Lunenburgstraat, Genhoestraat, De Burcht en een gedeelte van de Zwijsbergenstraat.
  • De presentatietekening van ‘deelplan 11’ (ontwerp C) heeft betrekking op de Oldengaardestraat, Rechterenstraat en Doorwerthstraat.

Een folder over de grondwater(overlast) in IJpelaar.
Een folder over bestrijding van grondwateroverlast op eigen terrein.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen