Ontwerpen deelprojecten Lange Bunder en Gilzeweg

Plan Breda 26-05-2021

Voor het project Lange Bunder Gilzeweg zijn voor het deelproject Lange Bunder en voor het deelproject Gilzeweg de ontwerpen vastgesteld.

Het project Lange Bunder – Gilzeweg is een groot onderhoudsprogramma van de Lange Bunder en de Gilzeweg, van de A58 tot de rotonde met de Dorstseweg. De uitvoering is in 2020, 2021 en 2022. Kansen en mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van Bavel worden meegenomen, zoals veiligheid, natuur-, milieu- en waterbeheer, groen en geluid. Het streven is waar mogelijk werk te combineren en om de overlast beperkt te houden.
Voor de deelprojecten Lange Bunder en Gilzeweg zijn de ontwerpen gereed. 

Ontwerp deelproject Lange Bunder

Naar verwachting begint de uitvoering voorjaar 2022 en is het werk gereed voor september 2022.

De weg Lange Bunder is vanaf de rotonde Dorstseweg tot aan Brembos nr. 16 zo versleten dat groot onderhoud noodzakelijk is. In het ontwerp is ingestoken op de 'beleving'. Mensen moeten meer het gevoel hebben dat ze op een weg binnen de bebouwde kom rijden in plaats van op een buiten de bebouwde kom weg.

 • De weg wordt compleet opnieuw opgebouwd, inclusief fundering. Er zijn nu zelfs nog wegdelen die zonder fundering op zand liggen.
 • De weg krijgt geluidsreducerend asfalt.
 • Er komen voorzieningen om overtollig regenwater af te voeren. Deze moeten er voor zorgen dat de wateroverlast bij hevige regenbuien in het lager gelegen deel van de Lange Bunder (globaal tussen Haarbeemd en Kerkepad) af neemt.
 • Op plekken wordt de rijweg iets smaller.
 • In het ‘bewoonde deel’ worden de parkeerplaatsen verhoogd. Dit geeft een optische versmalling.
 • Er komen trottoirbanden langs de weg waar deze nu nog niet aanwezig zijn.
 • Er komen geen drempels en plateau's.
 • De zijstraten zijn allemaal 30 km-zones. Alle aansluitingen zijn herkenbaar aan een verhoogde inrit.  Uitzondering daarop is de aansluiting naar het industrieterrein. Daar maakt veel vrachtverkeer gebruik van. Daarom is op die plek gekozen voor een 'normale' voorrangsregeling met borden en haaientanden.
 • In het ontwerp is gekozen voor eenduidige oversteken. De fietsers steken over op hetzelfde kruisingsvlak als het autoverkeer. Om dat mogelijk te maken komen er doorsteken naar het parallelle fietspad. De fietser kan in 2 fases oversteken, omdat er bij de kruisingen middengeleiders worden aangebracht.
 • Voor de voetgangers is gekozen om die op 1 plek per kruising de mogelijkheid te geven om over te steken. Nu kan in de meeste gevallen nog op beide middeneilanden worden overgestoken. Door dit te beperken tot 1 plek per kruising wordt het verkeersbeeld rustiger/overzichtelijker en dus veiliger.
 • De aansluiting met de Kannunikstraat is in de huidige situatie veel te ruim vorm gegeven. In het ontwerp wordt dit kruispunt fors verkleind en krijgt het dezelfde uniforme uitstraling als de overige aansluitingen. Dit betekent een inritconstructie en 1 voetgangersoversteek.

Ontwerp deelproject Gilzeweg

Is in uitvoering en de verwachting is dat het werk gereed is omstreeks juli 2022.

De Gilzeweg wordt aangepast in verband met de noodzakelijke ingrepen in de riolering voor de ontwikkeling Eikberg.

 • De riolering in de Eikbergseweg wordt aangepast. Vanaf de Eikbergseweg tot aan de Eikbergse Akker wordt er voor de ontwikkeling Eikberg een nieuwe riolering in de Gilzeweg aangelegd.
 • Er komen 2 oversteekplaatsen. Dit zijn in beginsel voetgangersoversteken. Maar door een brede middenberm is er voldoende plaats om met een fiets aan de hand te wachten en in 2 fases over te steken.
 • De Gilzeweg krijgt binnen dit deelproject geluidsreducerend asfalt.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen