Herinrichting Erasmusplein

Plan Breda 21-06-2021

Een hele flinke opknapbeurt op basis van een wijkinitiatief. Het ontwerp is gereed. De uitvoering van het werk start naar verwachting in het najaar van 2021.

Naar een nieuw ingericht plein met extra aandacht voor groen, water en ontmoetingsplekken. De inrichting van het plein dateert uit de jaren ’50. Het is sleets en toe aan een opknapbeurt.
De aanleiding van deze herinrichting is het wijkinitiatief uit de Blauwe Kei. Dit initiatief resulteerde in 3 scenario’s die in 2020 positief zijn ontvangen door wethouders Haagh en Bos.
De gemeente heeft adviesbureau Plein Civiel uit Vught opdracht verstrekt deze scenario’s uit te werken tot een definitief inrichtingsplan. Dit plan is in samenwerking met de werkgroep Blauwe Kei opgesteld.

Inzet en totstandkoming van dit mooie wijkinitiatief

Om filmpjes op deze website te kunnen bekijken, dient u eenmalig uw cookie-instelling te wijzigen van 'noodzakelijke cookies' in 'cookies  van derden'. Na het opslaan van uw instellingen blijft uw keuze bewaard in uw browser.

De scenario’s Groen, Water en Ontmoeten staan centraal in het Definitief Ontwerp

Het plein is in de toekomst minder verhard en meer vergroend. Het plein krijgt hierdoor een vriendelijke uitstraling. Dit komt ten goede aan het ontmoeten en spelen op het plein. Een variatie aan beplanting zorgt voor biodiversiteit. Daarnaast is er ruimte voor de berging en infiltratie van hemelwater. Deze maatregelen passen bij een klimaat adaptatief plein, waarvoor de gemeente Breda zich stads breed inzet. Op deze wijze draagt de pleininrichting ook bij aan het thema van het groene lint, een aaneengesloten groene verbindingszone door de wijk.
In het ontwerp wordt ook aandacht besteed aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het plein. Ten aanzien van verkeersveiligheid en toegankelijkheid/ bereikbaarheid worden enkele verkeersmaatregelen in de woonstraten en aanpassingen aan de parkeervakindeling gemaakt.

Het Definitief Ontwerp omvat het plein en de verkeersmaatregelen bij de aangrenzende woonstraten Viveslaan, Lange Bedde, Nieuwe Bogerd en Waardakker.
Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het College. In de bijgevoegde Nota van Commentaar kunt u de reacties op het Voorlopig Ontwerp met de beantwoording inkijken.  

Het ontwerp betekent:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

 • Er komen plateaudrempels aan de Lange Bedde/Viveslaan/Delbergen en Lange Bedde/Waardakker om de verkeerssnelheid in de straat te verminderen. De rijwegen worden niet opnieuw geasfalteerd of herstraat. Het riool wordt niet vervangen, slechts de rioolstreng in de Nieuwe Bogerd en een gedeelte van de Lange Bedde worden van binnenuit verstevigd.
 • Op de koppen van de Nieuwe Bogerd wordt het voetpad doorgetrokken. De Nieuwe Bogerd blijft een straat voor tweerichtingsverkeer.
 • Er komen in totaal 30 parkeerplaatsen op het plein, inclusief 1 invalidenparkeerplaats aan de Waardakker. In de bestaande situatie telt het plein 31 parkeerplaatsen. Er verdwijnt 1 parkeerplaats vanwege de verkeersveiligheid, de minimale afstand tot nieuwe plateaudrempels, het bieden van extra ruimte bij bestaande bomen en de benodigde ruimte bij een voetgangersoversteek plaats. Voor wat betreft de parkeerindeling verandert het schuinparkeren aan de Waardakker in haaksparkeren.
 • Aan de buitenzijde van het plein fungeert de bebouwing als natuurlijke gidslijn voor visueel gehandicapten. Op de hoek Waardakker/ Nieuwe Bogerd wordt langs de fietsstalling een gidslijn aangebracht. Voor mindervaliden komen aan de Lange Bedde verlaagde trottoirbanden om goed te kunnen oversteken.

Groen, water en spelen

 • De drie bomen bij de kruising Viveslaan/ Lange Bedde blijven gespaard en staan in één plantvak zodat hun groeiruimte wordt vergroot. De drie bomen bij de afvalcontainers aan de Lange Bedde worden gekapt. Het (onafhankelijk) boomonderzoek toont aan dat zij niet behoudens waardig zijn vanwege de matige toekomstverwachting, de zeer beperkte groeiplaats en de oppervlakkige beworteling. Hiervoor in de plaats komen drie nieuwe bomen in de plantvakken. Inmiddels is de kastanje op de hoek Lange Bedde/Waardakker gekapt vanwege de kastanjebloedingsziekte.
 • De nieuwe beplanting bestaat uit naald- en loofbomen, sierheesters, wintergroene hagen, vaste planten en siergrassen. De plantvakken van de naaldbomen zijn vergroot. De hagen zijn her en der aangepast zodat de snoeiwerkzaamheden beter kunnen plaatsvinden.
 • Voor de hemelwaterberging en -infiltratie wordt een verlaagd stuk gazon, een zogeheten wadi,  aangelegd. Hier kan regenwater vanuit het plein en de bebouwing instromen en in de bodem wegzakken.
 • Als speelaanleiding wordt ter plaatse van de wadi een klimboom en enkele stapstenen aangelegd.

Verharding en meubilair

 • De afvalcontainers worden allemaal ondergronds aangebracht.
 • (Extra) Fietsnietjes worden langs de randen van het plein gesitueerd. De fietsnietjes op het binnenplein staan bij de haarstudio en zijn in particulier eigendom.
 • De lichtmasten worden vervangen en voorzien van LED verlichting. De standplaatsen worden aangepast voor een betere lichtspreiding.
 • De luifels van de gemeente worden opgeknapt. Er komt geen verlichting in de luifels vanwege ontbrekend budget.
 • De verharding op het plein bestaat uit nieuwe grijze betontegels. De looproute over het plein, als onderdeel van het ‘groene lint’ door de wijk, wordt bestraat met betonklinkers in een rood/bruine kleur.
 • De oranje PostNL pakket- en briefautomaat wordt geplaatst in de nabijheid van de ondergrondse afvalcontainers aan de Lange Bedde.
 • Het fitnesstoestel, een insectenhotel en nestkast op het binnenplein zijn ontwerpvoorstellen en kunnen op initiatief van derden, in samenspraak met de gemeente, gefinancierd en geplaatst worden.
 • Op strategische plekken worden afzetpaaltjes geplaatst om ongewenst (parkeer)verkeer te weren. Wel kan het calamiteit- en onderhoudsverkeer toegang krijgen tot het plein, hiervoor dienen de afsluitbare afzetpaaltjes.

Kunst

 • Het cortenstalen kunstwerk van John Rijnen op de hoek Viveslaan/ Lange Bedde wordt verplaatst naar de overzijde van de straat. Het kunstwerk krijgt een prominente plek aan het plein. Rondom het kunstwerk worden vaste planten en siergrassen aangeplant.
 • De sokkel met de blauwe kei wordt op het binnenplein geplaatst, in combinatie met een verblijfsplek.

Groen

In het definitief ontwerp zijn de nieuwe bomen, sierheesters, vaste planten en grassen bepaald. U kunt hiervoor het definitief beplantingsplan raadplegen.

Het ontwerp kort en eenvoudig uitgelegd

Om filmpjes op deze website te kunnen bekijken, dient u eenmalig uw cookie-instelling te wijzigen van 'noodzakelijke cookies' in 'cookies  van derden'. Na het opslaan van uw instellingen blijft uw keuze bewaard in uw browser.

Reacties

Er zijn 17 reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp en waren met name gericht op:

 • Persoonlijke meningen over het behoud van de luifels op openbaar terrein, nut en noodzaak van een nieuwe pleininrichting en de inrichtingskwaliteit van het ontwerp.
 • Tips en tops over de ontwerpuitwerking. Deze opmerkingen zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp.
 • De Nieuwe Bogerd: In het VO is éénrichtingsverkeer voorgesteld (geregeld met verkeersborden) en het doortrekken van de trottoirs op de koppen van de straat. Deze maatregelen waren gekozen om het sluipverkeer te ontmoedigen en om voetgangers voorrang te verlenen bij het oversteken van de Nieuwe Bogerd. Hierop kwam het verzoek om ook de parkeersituatie aan te passen in de Nieuwe Bogerd. Dit verzoek leidt echter tot een herinrichting van de straat en die niet past binnen de financiële taakstelling. Daarom beperkt het Definitief Ontwerp zich tot het doortrekken van de trottoirs aan de koppen van de Nieuwe Bogerd.
 • De gemeente repareert de luifels op openbaar terrein. In de reacties spreekt men de zorg uit over het onderhoud van de luifels, maar ook de gevels van particulieren. De gemeente is hierover met ondernemers in gesprek, maar kan hen niet dwingen tot onderhoud.
 • Er heerst parkeerdruk op het plein. Men maakt zich zorgen over het vervallen van 1 parkeerplaats. De ontbrekende parkeerplaats kan niet worden ingepast omdat de fysieke ruimte ontbreekt. In het Definitief ontwerp worden maatregelen genomen om wild parkeren in de randen van het plein te voorkomen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen