Schetsontwerp Lovensdijkstraat herinrichting

Gemeente Breda 08-07-2021

De gemeente wil in het najaar 2022 de strook langs de Lovensdijkstraat opnieuw inrichten als parkzone. Het gaat om het deel tussen De la Reijweg en de Cavaleriestraat. In het voorjaar van 2021 zijn er eerste reacties opgehaald op de plannen.

Het gaat om het deel tussen De la Reijweg en de Cavaleriestraat. Deze strook is nu een onverharde groenstrook die al vele jaren in gebruik is als (gratis) parkeerplek.

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toe neemt. In de afgelopen jaren is er veel nieuw gebouwd rond het Amphia Ziekenhuis. Daarbij zijn ook waterpartijen aangelegd om extra water op te vangen. Er zijn echter extra maatregelen nodig. Gemeente en waterschap willen daarom een waterloop vanaf het Amphia Ziekenhuis naar de singel aanleggen.

In 2019 en 2020 is gekeken wat voor invulling er gegeven kan worden voor groen en water aan de Lovensdijkstraat. Er is vervolgens een schetsontwerp gemaakt met 2 varianten.
In mei 2021 gaat de gemeente het voorlopig ontwerp opstellen. Bewoners, belanghebbenden uit de directe omgeving, wijkraad en waterschap worden in dit ontwerpproces betrokken.

De uitvoering van het werk start naar verwachting in het najaar 2022. De onverharde groenstrook en het (onbetaald) parkeren wordt dan per direct opgeheven. 

Alle ontwerpbestanden zijn toegevoegd als bijlagen bij dit bericht.
Verder ook de Nota van commentaar en een samenvatting van de beantwoording. 

Schetsontwerp herinrichting Lovensdijkstraat op hoofdlijnen

Water

Vanuit de Hogeschoollaan stroomt water, afkomstig van het Amphia Ziekenhuis, door een smalle waterloop naar de Lovensdijkstraat. In de toekomst stroomt dit water via een waterloop naar de kruising aan de Cavaleriestraat. Het water stroomt vanaf hier ondergronds af naar de singel.

De nieuwe waterloop dient ook aantrekkelijk te zijn voor recreatie, natuur en ecologie. In tijden van droogte valt deze waterloop droog. In het ontwerp past hierbij een waterloop met een natuurlijk verloop, variabele breedtes en dieptes. De beschikbare ruimte voor de waterloop ligt tussen het kazerneterrein en de (ondergrondse) stadverwarming. In de legenda van het schetsontwerp wordt de waterloop wadi genoemd.

Groen

Geprobeerd wordt een parkachtige, ecologische en recreatieve inrichting te maken. Een park waar mensen aantrekkelijk kunnen verblijven op zon- en schaduwrijke plekken. Bij de aanleg van de waterloop kan de vrijkomende grond verwerkt worden als glooiingen in het landschap. Al deze hoogteverschillen maken, samen met een beplanting van bloemrijk grasland, heesters en bomen een interessant ecologisch milieu.
Daarbij hebben we ook rekening te houden met zoveel als mogelijk te behouden bomen langs de rijweg en het kazerneterrein.
Voor het recreëren worden wandelpaden en zitplekken aangelegd. In de parkstrook liggen toegangen naar het kazerneterrein.

Parkeren

Er zijn twee varianten uitgewerkt.

 1. De 0-parkeervariant biedt ruimte aan het behoud van (zoveel mogelijk) monumentale bomen langs de rijweg. De bomen worden op vitaliteit beoordeeld. Bomen met een te verwachten korte levensduur worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen. De gezonde bomen langs het kazerneterrein worden bij de inpassing van de waterloop zo veel als mogelijk behouden.
 2. De 40-parkeervariant gaat uit van (betaald) langsparkeren aan de rijweg aan de zijde van Vredenbergh en Avans. Daarbij wordt rekening gehouden met de inritten van particulieren, Vredenbergh, Avans, Trip van Zoudtlandt en de bushalte. Met de komst van deze parkeerplaatsen moet de rijweg verschuiven. Dit betekent dat de monumentale bomen langs de rijweg verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen. 

In de beide varianten wordt de openbare verlichting aan de zijde van Vredenbergh en Avans geplaatst. Bij de 0-parkeervariant in het voetpad, bij de 40-parkeervariant tussen de parkeerplaatsen.

Schetsontwerp herinrichting Lovensdijkstraat

Bekijk de impressies en het schetsontwerp (variant 0-parkeerplaatsen en variant 40-parkeerplaatsen) bij bestanden:

 • Lovensdijkstraat: schetsontwerp 0 parkeervariant
 • Lovensdijkstraat: schetsontwerp 40 parkeervariant  
 • Lovensdijkstraat: 1 impressie 0 parkeervariant
 • Lovensdijkstraat: 1 impressie 40 parkeervariant

Korte toelichting impressie 0-parkeervariant:

 • Impressie van het gewenste inrichtingsprofiel zonder parkeerplaatsen. 
 • Het profiel toont het voetpad met openbare verlichting, de rijweg en de parkstrook.
 • Er staan enkele (bestaande) monumentale bomen langs de weg.
 • In de parkstrook ligt één van de toegangen naar het kazerneterrein.

Korte toelichting impressie 40-parkeervariant:

 • Impressie van het gewenste inrichtingsprofiel met betaalde (langs-) parkeerplaatsen.
 • Het profiel toont het voetpad, de parkeerstrook met openbare verlichting, de rijweg en de parkstrook.
 • Er staan nieuwe bomen langs de rijweg.
 • In de parkstrook ligt één van de toegangen naar het kazerneterrein.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen