Tijdelijke woningen op drie locaties

Plan Breda 05-02-2024

Het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties van tijdelijke woningen aan de Donkerstraat in Teteringen en de Stadionstraat bij Stada Stores is afgerond.

Het besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni besloten dat het bouwen van tijdelijke woningen op deze locaties haalbaar is. De verdere ontwikkeling van de locaties en de realisatie van de woningen wordt opgepakt samen met woningcorporaties Alwel (locatie Donkerstraat) en Laurentius (locatie Stadionstraat). Het besluit is genomen op basis van de haalbaarheidsonderzoeken, de ontwikkelvisies, stedenbouwkundige ontwerpen en participatieverslagen. Dat betekent dat de betrokken partijen verder kunnen met de volgende stap in het proces. Eerst wordt het stedenbouwkundig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna kunnen de woningcorporaties de vergunningsaanvraag starten voor de bouw van de tijdelijke woningen op deze locaties. Waarschijnlijk gebeurt dit na de zomer.

Bredestraat

Het onderzoek voor de derde locatie, Bredestraat (noordrand Haagse Beemden), is nog niet klaar. Hiervoor is meer tijd nodig. Er wordt op dit moment extra milieuonderzoek gedaan. Zodra de resultaten bekend zijn en de impact op het stedenbouwkundig ontwerp duidelijk is, kan het vervolgproces en de besluitvorming worden ingepland.

Participatie

Tijdens het participatieproces zijn bewoners, ondernemers en belanghebbenden betrokken. Er is een participatieverslag voor zowel de Stadionstraat als de Donkerstraat gemaakt. Hierin staan alle stappen van het particpatieproces van januari tot en met mei. De reacties op de online vragenlijst zijn verwerkt in een bijlage van het participatieverslag. Verder zijn in het verslag alle vragen en reacties opgenomen van bewoners, ondernemers en belanghebbende uit de directe omgeving. Deze zijn voor de Stadionstraat ingebracht tijdens enkele bijeenkomsten en bij persoonlijk contact. Voor de Donkerstraat is een adviesgroep aan de slag gegaan. Het advies is opgenomen in het verslag.

In beide verslagen is de reactie van de gemeente en woningcorporatie Laurentius (locatie Stadionstraat) en woningcorporatie Alwel (locatie Donkerstraat) verwerkt op alle adviezen. Diverse onderwerpen worden verder besproken en uitgewerkt met de betrokkenen en belanghebbenden in de omgeving van de locatie.

De centrale vraag voor de participatie was ‘wat is er nodig om de tijdelijke woningen op een goede manier voor elkaar te krijgen?’. Deze vraag speelt bij het ontwikkelen en voorbereiden van de bouw. Vanaf het moment dat de mensen er wonen, gaat het vooral om de vraag hoe we er met elkaar voor zorgen dat het in de buurt prettig wonen is en blijft.

Kijk voor meer informatie op: Locaties tijdelijke woningen | Gemeente Breda

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen