De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Voorlopig Ontwerp ‘Heerbaan versmallen rijbaan’

De Heerbaan is een 50 km/uur weg gelegen tussen de Claudius Prinsenlaan en de Tilburgseweg. Het is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg in de wijk Heusdenhout. Tussen de Nieuwe Inslag en het Sterrebos heeft de huidige Heerbaan een brede rijbaan van 9 meter. Dit kan automobilisten uitnodigen om harder te rijden dan 50 km/uur. Om een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie te realiseren wil de gemeente Breda de inrichting van de Heerbaan aanpassen.  

Voorlopig Ontwerp 

In de bijlage vindt u het Voorlopig Ontwerp, dat de volgende onderdelen bevat: 

  1. De aansluiting van de zijstraten op de Heerbaan worden uniform ingericht door middel van een inritconstructie en middeneilandjes. Met uitzondering van de Draaiboom (die is onderdeel van een busroute), het tankstation en de toekomstige ontwikkellocatie aan de Kemelstede (vanwege toekomstig bouwverkeer). 
  2. Het profiel van de rijbaan voor de bedrijven ter hoogte van de hockeyvelden van Push wordt versmald van 9,0 meter naar 6,5 meter. Dit wordt gerealiseerd door 22 langsparkeerplaatsen te maken, aan de zuidzijde van de rijbaan. 
  3. Het profiel van de rijbaan tussen Heerbaan nr. 154 en nr. 180 wordt versmald van 9,0 meter naar 6,5 m door de berm te verbreden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen en worden er 27 extra bomen aangeplant. Door het verbreden van de berm worden de in- en uitritten naar de woningen toe ook breder en ontstaat er ruimte om 8 extra langsparkeervakken in de berm toe te voegen. 
  4. Ter hoogte van het BP tankstation worden de in- en uitritten aangepast zodat er nog 1 inrit en 1 uitrit is. 
  5. In de bocht tussen de Weilustlaan en Draaiboom wordt de versmalling gerealiseerd door middel van brede middengeleiders en markering met zogeheten verdrijvingsvlakken. 
  6. De oostelijke bushalte Sterrebos wordt verplaatst. Het bushokje ligt nu aan de oostzijde van het fietspad. Deze komt tussen de rijbaan en het fietspad te liggen. Het verplaatsen van de bushalte zorgt ook voor een asverschuiving in de Heerbaan. Door de asverschuiving wordt de rijbaan versmald en stopt de bus op de rijbaan. Het stoppen op de rijbaan draagt bij aan een veiligere situatie voor het langzaam en gemotoriseerd verkeer. 
  7. Het verkeerslicht bij de voetgangersoversteek ter hoogte van basisschool KBS Weilust wordt weggehaald. Om een veilige oversteek te realiseren wordt de snelheid voor het autoverkeer verlaagd tussen het Sterrebos en de rotonde Heusdenhoutsestraat/Bisschopshoeve van 50 km/u naar 30 km/u. Ook worden snelheidsremmende maatregelen genomen ter hoogte van de oversteek. Er worden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers gecreëerd, waar zij gefaseerd over kunnen steken. Deze oversteken liggen verhoogd (plateaus) zodat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer extra geremd wordt. 

Reageren 

Reageren kon tot en met zondag 14 juli 2024 via PlanBreda. De reactietermijn is inmiddels voorbij.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen